VIETNAM AGRICULTURE SYMPOSIUM 2018

Ban chỉ đạo

Lãnh đạo Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương trực tiếp chỉ đạo:

Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được sự chỉ đạo trực tiếp của:

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Văn Bình

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Đồng chí Trịnh Đình Dũng

Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban chỉ đạo Hội nghị trực tuyến tổng kết toàn quốc và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Đồng chí Cao Đức Phát

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương,
Trưởng Ban Chỉ đạo

Đồng chí Mai Tiến Dũng

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
Đồng Trưởng Ban Chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

Đồng chí Thào Xuân Sùng

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam,
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

& Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết 10 năm Nghị quyết, Đại diện Lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo

THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC

Open Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start