VIETNAM AGRICULTURE SYMPOSIUM 2018

Tổng quan sự kiện

GIỚI THIỆU VỀ SỰ KIỆN

Thực hiện Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết số 26-NQ/TW), căn cứ Quy chế phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết sẽ đồng chủ trì tổ chức Hội nghị và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào ngày 26 và 27/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Các cơ quan tổ chức thực hiện gồm có: Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; đơn vị phối hợp tổ chức và chịu trách nhiệm về hậu cần, triển lãm: CTCP Tập đoàn IEC.
Sự kiện được tổ chức nhằm mục đích đánh giá quá trình tổ chức thực hiện, những thành quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26; tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến có nhiều cống hiến, thành tích trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua gắn với thực hiện nghị quyết 26 trong 10 năm qua. Trên cơ sở đó đề ra những quan điểm, chủ trương, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp lớn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.
Đồng thời, sự kiện sẽ góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo sự thống nhất trong hành động của các cơ quan tham mưu của Đảng, các cơ quan quản lý Nhà nước, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp và người dân; thông qua thảo luận, truyền thông, khẳng định những quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững và nâng cao vị thế, vai trò giai cấp nông dân trong thời kỳ mới.
Bên cạnh đó là Triển lãm về các thành tựu phát triển, các mô hình, sản phẩm hàng hóa nông nghiệp tiêu biểu; các dịch vụ về tín dụng, nhân lực, khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, kết nối giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu tiềm năng, cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

QUY MÔ SỰ KIỆN

Hội nghị do Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì chỉ đạo, Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức triển khai thực hiện bao gồm:

0
Hội nghị trực tuyến toàn quốc
0
Hội thảo quốc tế
0
Gian hàng triển lãm về thành tựu nông nghiệp

Sự kiện sẽ đem tới các cơ hội:

 • Đánh giá quá trình tổ chức thực hiện, những thành quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 10 thực hiện Nghị quyết 26; trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm giữa tổ chức, cá nhân, chuyên gia trong nước và quốc tế có đóng góp lớn đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.
 • Tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến có nhiều cống hiến, thành tích trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
 • Kết nối giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm tìm hiểu tiềm năng, cơ hội hợp tác, đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

 • Đại biểu Trung ương: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, Đoàn thể Chính trị – xã hội; Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành trung ương;
 • Các tổ chức và chuyên gia nước ngoài;
 • Lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố: Bí thư Tỉnh ủy (Thành ủy), Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Giám đốc các Sở: NN&PTNT, Công Thương, Khoa học và Công nghệ.
 • Đại diện các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã, cá nhân, tổ chức có thành tích được vinh danh tại Hội nghị;
 • Các doanh nghiệp công nghiệp, doanh nghiệp khoa học phục vụ nông nghiệp 
 • Một số hiệp hội, trường đại học, viện nghiên cứu;
 • Các đơn vị tài trợ;
 • Đại diện các cơ quan truyền thông;
Open Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start